"2553: วิทยากรพิเศษ โครงการเสริมการศึกษา สโมสรอาจารย์จุฬาฯ 2553: วิทยากรพิเศษ โรงเรียนสตรีวิทยา 2553: วิทยากรพิเศษ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2552-2556: อาจารย์ประจำสถาบันกวดวิขา CU Home จังหวัดสมุทรปราการ 2552-2553: อาจารย์พิเศษโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม 2551: อาจารย์พิเศษสถาบันกวดวิชา A&J Education 2549: อาจารย์ประจำสถาบันกวดวิชาหมูน้อย กทม."