ปิยะศักดิ์ อนันต์พูนผล (อ.พี่เซ้ง) การศึกษา: - มัธยมปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา - วิศวกรรศาสตร์บัณฑิต (สาขาไฟฟ้าสื่อสาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบการณ์ทำงาน - ฟิสิกส์โอลิมปิก อันดับที่6 ของประเทศปี 1997 (ม.5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา) - อันดับที่ 1 ของประเทศ Pre’Ent วิชา ฟิสกส์ - อันดับที่ 3 ของประเทศ Pre’Ent วิชา คณิตศาตร์ - อันดับที่ 4 ของประเทศ วิชา ฟิสิกส์ การสอบแข่งขันวัฏจักรวิชาการ - ติวเตอร์ประจำสถาบันกวดวิชาชื่อดัง - อาจารย์พิเศษรับเชิญ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ, โรงเรียนนวมินทราชูทิศ เตรียมน้อมฯ,โรงเรียนนนทรีวิทยา ฯลฯ - อาจารย์พิเศษรับเชิญ สถาบันกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร - รับเกียรติให้สัมภาษณ์ในเว็บไซด์ WWW.DEK-D.COM - รับเกียรติให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ “ผู้ประสบความสำเร็จในด้านการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการศึกษา” ของสำนักพิมพ์ Think Beyond - ผู้ออกข้อสอบในโครงการ TARO Free NET ทางเว็บไซด์ www.eduzones.com

    Courses by ครูพี่เซ้ง HMS SELF4U

    No teaching course.